BASES 2023

Per tal de promoure i difondre l’ús literari del
valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori ha decidit convocar i impulsar el 25é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, FP Básica, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. 

Es regirà d’acord amb les següents bases:

1. El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran valorades.

2. Les obres seran en valenciàoriginals, individuals i de tema lliure.

3. L’extensió màxima serà de:

– Formació Persones Adultes i EOI – 5 pàgines
– Batxillerat i Cicles Formatius – 5 pàgines
– Primer i Segon Cicle d’ESO i FP Bàsica – 4 pàgines
– Segon i Tercer Cicle de Primària – 3 pàgines
– Primer Cicle de Primària – 2 pàgines

A més de la modalitat individual, en el 1r Cicle de Primària hi haurà 2 premis de modalitat col·lectiva, un per a 1r d’Educació Primària i un altre per a 2n d’Educació Primària. En la Modalitat Infantil només es podrà participar a nivell d’aula. En aquests casos es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà la intervenció dels alumnes, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte pedagògic dels treballs d’aula caldrà adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica… 

En el cas de l’alumnat de Necessitats Específiques de Suport Educatiu hi haurà dues modalitats: individual, on l’extensió màxima serà de 4 pàgines; i d’aula, on es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al que pertany… i tota aquella informació que considereu pertinent. Es lliurarà un premi per a primària i un per a secundària en cada modalitat.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles. es tindrà en compte la correcció ortogràfica.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, que s’adjunta en aquestes bases, degudament complimentat. No s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 3 de febrer de 2023.

8. ELS TREBALLS QUE NO COMPLISQUEN ÍNTEGRAMENT AQUESTS REQUISITS SERAN DESQUALIFICATS. 

9. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Premi Sambori de l’any 2021, que tornarem a celebrar a Petrés.

Premi Sambori 2020 celebrat a Petrés.

Premi Sambori 2019 celebrat a Quartell.