BASES 2024

Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori ha decidit convocar i impulsar el 26é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, FP Bàsica, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. 

Es regirà d’acord amb les següents bases:

1. El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran valorades.

2. Les obres seran en valenciàoriginalsindividuals i de tema lliure.

3. L’extensió màxima serà de:

– Formació Persones Adultes i EOI – 5 pàgines
– Batxillerat i Cicles Formatius – 5 pàgines
– Primer i Segon Cicle d’ESO i FP Bàsica – 4 pàgines
– Segon i Tercer Cicle de Primària – 3 pàgines
– Primer Cicle de Primària – 2 pàgines

A més de la modalitat individual, en el 1r Cicle d’Educació Primària hi haurà dos premis de modalitat col·lectiva, un per a 1r curs d’Ed. Primària i un altre per a 2n curs d’Ed. Primària. 

En la Modalitat Infantil només es podrà participar a nivell d’aula. En aquests casos es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà la intervenció de l’alumnat, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte pedagògic dels treballs d’aula caldrà adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica… 

En el cas de l’alumnat de Necessitats Específiques de Suport Educatiu hi haurà dues modalitats: individual, on l’extensió màxima serà de 4 pàgines; i d’aula, on es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al que pertany… i tota aquella informació que considereu pertinent. Es lliurarà un premi per a Primària i un per a Secundària en cada modalitat.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles. Es tindrà en compte la correcció ortogràfica.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, que s’adjunta en aquestes bases, degudament complimentat. No s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 9de febrer de 2024.

8. ELS TREBALLS QUE NO COMPLISQUEN ÍNTEGRAMENT AQUESTS REQUISITS SERAN DESQUALIFICATS. 

9. La decisió del jurat serà inapel·lable.

1.- Fase Centres.

1. El professorat procurarà que el treball de l’alumnat es faça a l’aula i, en tot cas, el guiarà i revisarà perquè assolisca un nivell d’expressió i correcció ortogràfica adequat a cada nivell.

2. El professorat haurà d’escollir tants treballs com aules participants hi haja a cada nivell. En Educació Infantil el/la tutor/a podrà presentar un treball d’aula per cada grup. En l’alumnat de Necessitats Específiques de Suport Educatiu el/la tutor/a podrà presentar un treball individual i un d’aula per cada grup.

3. La persona responsable de centre haurà de complimentar el formulari en línia disponible en el web del Sambori: www.sambori.net

4. La persona responsable de centre lliurarà els treballs seleccionats acompanyats del full de participació i de l’acta de centre adjunts a aquestes bases, degudament complimentats, al lloc on determinen les/els responsables comarcals de la fase Trobades o a la Fundació Sambori (C/ Arquitecte Artal, 3A-baix. 46450-Benifaió).

5. El termini de presentació serà el 9 de febrer de 2024.

2a FASE – TROBADES

1. Els premis s’agruparan segons l’àmbit territorial que desenvolupe cada coordinadora i en el marc de les Trobades d’Escoles en Valencià. Aquelles comarques sense trobada s’adscriuran a la més pròxima geogràficament.

2. Els treballs s’agruparan per cicles: Educació Infantil; Primer, Segon i Tercer Cicle de Primària; Primer Cicle d’ESO i FP Bàsica (1r i 2n nivell); Segon Cicle d’ESO (3r i 4t nivell); Batxillerat i Cicles Formatius; Formació de Persones Adultes i EOI i Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

3. En la modalitat individual, el jurat comarcal seleccionarà un màxim de tres treballs per cicle.

En la modalitat d’aula, el jurat comarcal seleccionarà: un treball de 0 a 3 anys, un de 3 anys, un de 4 anys i un altre de 5 anys, un de Primer de Primària, un de Segon de Primària i dos de Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

El jurat comarcal proposarà un treball candidat al Premi Empar Granell.

4. Els premis consistiran en lots de llibres o material escolar, i s’acreditaran amb un diploma.

5. Els originals no seleccionats en la fase Trobades podran ser recollits fins al 30 de juny de 2024 en la comarca corresponent.

6. Serà responsabilitat de cada coordinadora organitzar el lliurament de premis comarcal, i designar una persona responsable que remetrà els treballs guanyadors, les actes i els fulls de participació a la Fundació Sambori, abans del 27 de març de 2024.

7. Els i les responsables comarcals hauran d’enviar els treballs passats a l’ordinador al correu de la Fundació Sambori abans del 31 de maig de 2024. fundacio@sambori.net

3a FASE – FINAL

Entre tots els treballs guanyadors de la fase Trobades s’atorgaran tres premis per categoria, que seran guardonats amb una menció honorífica i material escolar.

A més, la Fundació Sambori atorgarà dos premis especials: el Premi Vicent Marçà a la participació comarcal, i el Premi Empar Granell al millor projecte pedagògicdels treballs d’aula.

2. El jurat estarà integrat per professionals de les associacions i entitats col·laboradores, tot i quedant nomenat per la Fundació Sambori.

3. El lloc i el dia de l’acte de lliurament dels Premis Sambori s’anunciarà en la nostra pàgina web: www.sambori.net

4. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Premi Sambori de 2024, que vam celebrar el passat 21 d’abril a Estivella.

Premi Sambori de l’any 2022, celebrat a l’auditori de Canet d’En Berenguer

Premi Sambori de l’any 2021, que tornàrem a celebrar a Petrés.

Premi Sambori 2020 celebrat a Petrés.

Premi Sambori celebrat a Quartell en 2019