RESUM HISTÒRIC

1913: S’inicià l’expedient per a construir, en la carretera vella de Morvedre, l’ajuntament i les escoles (per a xiquets i per a xiquetes). Miguel Sales Julià (amb família a Canet) va ser el diputat privincial que gestionà la construcció i execució de les obres, així que el seu nom va ser donat al nou carrer que es va obrir, en la carretera vella de Morvedre.

1914: El 2 de juliol va ser la inauguració oficial de les obres, col·locant-se la primera pedra.

1915: El 27 de setembre es van inaugurar les escoles, iniciant el nou curs escolar.

1934: El 21 de desembre s’acordà la construcció d’un grup escolar de quatre seccions, dues de xiquets i dues de xiquetes.

1945: En abril va tindre lloc la reconstrucció de les escoles.

1968: Es va pavimentar el pati de les escoles i es van dotar de dos televisors “para seguir el curso escolar 68-69 según normas pedagógicas”

1971: L’alcalde va demanar que es realitzara obra de “rectificación de los actuales evacuatorios de las escuelas, a fin de evitar la promiscuidad de sexos ya que todos funcionan en la actualidad en régimen mixto”

1980: S’inicien els tràmits per a que els xiquets i xiquetes de Canet puguen cursar els estudis de la segona etapa al seu poble, ja que fins ara ho feien al Port de Sagunt.

1985: Ja funciona la segona etapa d’EGB a l’escola de Canet. En el curs 1985-86 dels primers cursos que passen a l’IES Camp de Morvedre, les notes més altes corresponen a l’alumnat de Canet.

1985-89: Donada la masificació i la falta d’espai, part de l’alumnat ha d’ocupar els pisos superiors de l’ajuntament com a aules.

1989: Es realitza un ple extraordinari exigint la construcció d’aules escolars, presionant amb denegar l’ús dels locals municipals.

1991: Inici de la construcció de les noves aules escolars, just enfront de la muralla.

El nom de l’escola

Llenç de la muralla de Canet, enfront de l’escola La Muralla

L’escola pública CEIP la Muralla, rep aquest nom perquè es troba ubicada justament enfront de la muralla que tancava el poble en època medieval.

A l’igual com va passar en altres ciutats i pobles del País Valencià, pensem que la muralla de Canet seria construïda al segle XIV, per la urgència derivada de la necessitat de fortificar les poblacions amb motiu de la guerra amb Castella, coneguda com la guerra del dos Peres, entre el rei d’Aragó Pere el Ceremoniós i el rei de Castella Pere I el Cruel.

Per un document de compravenda datat en juny de 1482, sabem que Canet ja estava emmurallat, aquest escrit parla de l’existència d’“unes cases ubicades al dit poble, dintre la murada”. El cronista A. Chabret (1901) recull en la seua obra que en 1581 gran part dels murs foren derruïts per la riuada, per la qual cosa molts veïns abandonaren la vila temporalment.

També el cronista Escolano (1610) parla de Canet com “un lugar de cuarenta y cinco casas, de cristianos viejos y cerrado”.
La muralla es va refer i coneguem el seu perímetre aproximat, el qual tancaria el poble de forma irregular, passant pel carrer de la Creu Roja, creuant el jardí del castell, passant per darrere de l’església, fins a l’actual carrer de la Muralla i connectant amb el carrer del Corral dels Bous. Un dels llenços que hui conservem es troba darrere de l’església i enfront de l’escola. Es tracta d’un mur amb una alçada d’uns 3 m i un gruix d’uns 50 cm. La muralla està construïda amb la tècnica coneguda com a tàpia. La tàpia és un antic sistema de construcció de murs amb terra argilosa, abocada en un motlle o encofrat i compactada a cops mitjançant un picó.